Słyszałeś kiedyś określenia typu A2 czy B1? Wiesz co to jest CEFR? Poniżej wszystko wyjaśnimy.

Swego czasu Rada Europy dla ujednolicenia i pewnej standaryzacji zebrała kryteria oceny poziomu znajomości języka obcego w sześciostopniową skalę, nazywając ją CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.  Istotnym jest zatem potrafić się zdefiniować na jakim jest się aktualnie poziomie. Pomocne to będzie zarówno przed wyborem odpowiednie kursu jak i decyzją związaną z chęcią uzyskania certyfikatów językowych.

poziomy jezykowe grafika Kurs Włoskiego online

Poziom znajomości języka A1

Poziom podstawowy czyli principiante zaczynamy całkowicie od „zera”. Wprowadzamy zagadnienia, tak aby osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumiała i potrafiła stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Osoba z A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom znajomości języka A2

Rozszerzeniem poziomu podstawowego jest livello A2. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom znajomości języka B1

Część uczniów zatrzymuje się na poziomie A2, ponieważ często jest to poziom „turystycznie” wystarczający. Jego kontynuacją jest livello intermedio czyli poziom średniozaawansowany.  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom znajomości języka B2

Tutaj dochodzimy do momentu, kiedy otrzymujemy wysoką gratyfikację i satysfakcję z naszych umiejętności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Na potrzeby normalnego stosowania języka – chociażby, żeby zamieszkać we Włoszech – to właśnie poziom B2 powinien być brany pod uwagę!

Poziom znajomości języka C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom znajomości języka C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.